Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Narato, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0646890525. Deze Privacyverklaring moet samen met ons cookiebeleid hieronder gezien worden. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen, communiceren daarover via onze website https://nara.to/ en stellen ook daar de meest recente versie ter beschikking. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 17 december 2020.

Onze contactgegevens:
ter attentie van onze functionaris inzake gegevensbescherming
Narato nv
Veldkant 33 B
2550 Kontich
info@nara.to

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Wanneer u onze websites onrechtmatig zou gebruiken, behouden we onszelf het recht voor om uw gegevens te verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u de voorwaarden of eigendomsrechten zou schenden of de veiligheid van onze websites of onze dienstverlening zou bedreigen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door – bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen of in uw e-mailverkeer met ons, of we verkrijgen een deel van de gegevens via bedrijven in adressenhandel die uw gegevens aanvullen met informatie die ze ons mogen doorgeven, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:
– Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummers, uw taalvoorkeur, uw geslacht, uw e-mailadressen, uw contactgegevens op sociale media;
– Gebruiksgegevens: informatie over interacties, zoals uw deelname aan onze acties en uw gebruik van onze websites;
– Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres;
– Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

– Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.
Als u onze websites bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

– Om u de beste service aan te bieden.
We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

– Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.
We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, webinars, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina’s of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

– Om uw sollicitatie te verwerken.
Als u bij ons solliciteert voor een vacature, hebben we uw contactgegevens en gegevens over uw carrière nodig om contact met u op te nemen en uw sollicitatie te verwerken. Uw sollicitatiegegevens zijn alleen toegankelijk voor mensen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. We delen uw sollicitatiegegevens nooit met bedrijven of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep, tenzij u hier expliciet mee instemt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Narato. Binnen Narato zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

We doen beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker z’n opdracht heeft voltooid. Behalve Google dat gebruikt maakt van de standaard contractclausules verwerken onze externe verwerkers geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Narato zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze infrastructuur en we nemen gespecialiseerde diensten af die zorgen voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Dat geldt onder meer als u embedded video’s van YouTube bekijkt. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Social media-partners

Via onze website, komt u soms in aanraking met onze sociale media-partners. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media-partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwer informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

  • Twitter: HTTPS://TWITTER.COM/EN/PRIVACY
  • Facebook: HTTP://FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY;
  • LinkedIn: HTTP://LINKEDIN.COM/LEGAL/PRIVACY-POLICY;
  • YouTube: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

U recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Narato nv, Veldkant 33 B, 2550 Kontich of per e-mail naar info@nara.to. We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om kopie van uw identiteitskaart vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

Geen direct marketing?

U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we voor maximaal zestien jaar of tot zestien jaar na het laatste operationele klantencontact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal 26 maand.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

  • Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden uw persoonsgegevens bijgehouden tot 3 jaar na het laatste contact;
  • Gegevens voor het beheer van ons klantenbestand worden tot 7 jaar na afloop van de overeenkomst bijgehouden of 3 jaar indien er geen overeenkomst werd afgesloten;
  • Gegevens met als doel aanwerving en het verwerken van sollicitaties worden 3 tot 5 jaar bijgehouden;
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt met als doel het supporteren van de website en het verbeteren van uw gebruikservaring op de website worden bijgehouden overeenkomstig de bewaartermijnen die u in ons cookie-beleid kan terugvinden.

Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Boekhoudkundige kunnen mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een efficiënte naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of verwijderden, dan wel aan u ter beschikking stellen.”

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens staan op hun website.

Onze contactinformatie:
Narato nv, Veldkant 33 B, 2550 Kontich

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bewaard worden wanneer u deze website bezoekt. De cookies laten toe om uw acties of voorkeuren bij te houden. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies. Gebruikers kunnen hun webbrowsers echter zo instellen dat het gebruik van cookies wordt geblokkeerd of dat cookies worden verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie bewaard zal blijven, en een waarde, meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit (zogenaamde session cookies), andere cookies blijven bewaard en helpen ons om u te identificeren als een bezoeker van onze website (zogenaamde persistent cookies).

Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website gebruiken we cookies voor diverse doeleinden. Cookies dienen om u vlotter gebruik te laten maken van onze website. Ze laten ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en uw behoeften. We gebruiken ze ook om de snelheid van uw activiteiten op de website te verhogen. Via cookies verzamelen we op anonieme wijze samengevoegde statistieken waarmee we beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken zogenaamde first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt om u vlotter gebruik te laten maken van de website. Third party cookies worden aangemaakt door anderen. Third party cookies op onze website komen van Google en WordPress. Wanneer u een embedded video bekijkt, activeert u mogelijk third party cookies van YouTube.

We gebruiken de software Google Analytics om beter te begrijpen hoe u met onze website omgaat. Deze software kan een reeks cookies aanmaken om informatie te verzamelen en anonieme statistieken over de website te rapporteren. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het cookie _ga.

Daarnaast gebruiken we de volgende types cookies:

– Analytische en prestatiecookies, waarmee we het webverkeer analyseren, het aantal gebruikers van onze website bekijken en zien hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken hiertoe volgende cookies: “_ga”, “_gat” en “_gid” van Google.

– Functionele cookies, ze bewaren de keuzes die u maakte op onze website, wat de website gebruikersvriendelijker maakt. We gebruiken het volgende functionele cookie: “_icl_current_language” van WPML voor WordPress.

– Gerichte cookies, deze verzamelen informatie over de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd zodat online advertenties op uw interesses kunnen worden afgestemd. De volgende gerichte cookies kunnen worden geactiveerd indien u een embedded video op YouTube bekijkt: “1P_JAR”, “APISID”, “CONSENT”, “HSID”, “NID”, “SAPISID”, “SID”, “SIDCC” en “SSID”. Indien u geen embedded video van YouTube bekijkt, worden deze cookies niet geactiveerd.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het blokkeren van cookies kan onze dienstverlening en het gebruik van onze website beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw uw voorkeuren moet ingeven. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies, zoals Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox.